SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Väg 56, Västjädra – Kvicksund

Under våren 2020 förundersöker arkeologer från SAU ett antal fornlämningar i södra delen av Västmanland. Trafikverket planerar att göra en breddning av väg 56 mellan E18 vid Västjädra i norr och bron över Mälaren vid Kvicksund i söder. Målet är att vägen ska byggas ut till en mötesfri landsväg med ökad trafiksäkerhet.

Inom och i nära anslutning till vägområdet finns ett antal kända fornlämningar från både förhistorisk och historisk tid. De lämningar som ska undersökas nu är främst gravar i form av stensättningar men även stensträngar (en slags låga stenmurar), boplatslämningar i...

Läs mer